Дагалдах байгууламж

  • Үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станц

Үйлдвэрийг цахилгаан, дулаан, уураар хангах 35 МВт чадалтай үйлдвэрээс гарах зуухны түлшээр ажиллах цахилгаан станц,

  •   Агуулах сав, резервуаp 

Түүхий тос, завсрын болон эцсийн бүтээгдэхүүн хадгалах танк фарм буюу агуулах сав, резервуар

  • Ачих, буулгах байгууламж

Бензин, дизель, онгоцны түлш, шингэрүүлсэн шатдаг хий, түүхий тос зэрэг бүтээгдэхүүнийг ачих, буулгах байгууламж, усан хангамжийн байгууламж, гүнийн худгуудыг холбосон ус хураах шугам хоолой, шахах, өргөх насос, үйлдвэрийн талбай хүртэл ус дамжуулах 40 км хоолой, түүхий ус боловсруулах, цэвэрлэх байгууламж, газар доорх усны нөөцлүүр сав бүхий цогц байгууламж

  • Түүхий тос дамжуулах хоолой

Тамсагийн сав газар дахь газрын тосны олборлолтын Тосон-Уул XIX-р талбайгаас үйлдвэрийн талбай хүртэл нийт 550 орчим км урт, халаах, өргөх насос бүхий түүхий тосыг дамжуулах хоолой

   

СОНИРХОЛТОЙ СТАТИСТИК

Өнгөрсөн 5 жилд ОХУ болон БНХАУ-аас жилд дунджаар 1,25 сая тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн худалдан авч үүнд 1 тэрбум орчим ам. доллар зарцуулсан нь нийт импортын 25-30 хувийг эзэлсэн байна.

 
 

Төсөлд оролцсон хүн

Төсөлд оролцсон компани

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

Төсөл дуусах хугацаа (өдөр)

Хамтрагч байгууллагууд