МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ЦДАШ

ЦДАШ

Цахилгаан Дамжуулах Агаарын Шугам

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн 110/10кВ-ын дэд станцын зураг төслийг эрчим хүчний яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын 2018 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 2018/35ц тоот зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эрчим хүчний яамны БХЗГазрын 2018 оны 3-р сарын 18-ны өдрийн 01/2018/82 тоот техникийн нөхцөлийг үндэслэн гүйцэтгэв.

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 110/35/10кВ-ын дэд станцаас 110кВ-ын ЦДАШ-аар дамжуулан 18.6 км-т байрлах Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талбайд байгуулан,110/10кв-ын үйлдвэрийн дэд станцыг “ЦДҮС” ТӨХК-ийн харьяанд байнгын жижүүртэй 6300 кВА чадал бүхий нэг трансформатортой байгууламж байхаар тооцон юм.

10кВ-ын хаалттай хувиарлах байгууламж (ХХД)-д 500А 6ш ячейк суурилуулсан бөгөөд энэ нь зөвхөн барилга угсралтын үед ашиглах ба үйлдвэр ашиглалтанд орсноор аваарийн горимд ажиллахаар төлөвлөгдсөн.

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.