МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Xууль эрx зүйн орчин

Xууль эрx зүйн орчин

НэрҮзэx xолбоос
1.2014.03.17 ҮАБЗ-н зөвлөмж №14-06Үзэx
2.2014.10.01 БОНХЯ тогтоол №2014-5Үзэx
3.2015.03.23 ЗГ-ын тогтоол №113Үзэx
4.2015.03.31 АҮ-ийн сайдын тушаал №71Үзэx
5.2016.04.28 МУЗГ-БНЭУ зээлийн хэлэлцээрҮзэx
6.2017.02.01 УУХҮСайдын тушаал №A26Үзэx
7.2017.02.09 УУХҮЯ ТНБД-н тушаал №А16Үзэx
8.2017.02.17 ЗГ-ын тогтоол №59Үзэx
9.2017.03.20 ЗГ-ын тогтоол №92Үзэx
10.2017.04.04 ТӨБЗГ-ын тогтоол №108Үзэx
11.2017.06.07 ЗГ-ын тогтоол №163Үзэx
12.2017.06.20 ЗГ-ын тогтоол №177Үзэx
13.2018.01.03 ЗГ-ын тогтоол №2Үзэx
14.2018.01.24 ЗГ-ын тогтоол №28Үзэx
15.2018.05.02 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэгдэл №20Үзэx
16.2018.06.13 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №26Үзэx
17.2018.08.09 УУХҮСайдын тушаал №А193Үзэx
18.2018.10.24 ЗГ-ын тогтоол №323Үзэx
19.2018.10.24 Тогтоол №323 (Хувьцаа эзэмшигч, Ком.дүрэм, Түүхий тос, Дам.хоолой, ТМЗ, Ус)Үзэx
20.2019.01.15 УУХҮСайдын тушаал №А06Үзэx
21.2019.03.01 ЗГХЭГ-ын даргын тушаал №24Үзэx
22.2019.04.03 ЗГ-ын тогтоол №129Үзэx
23.2019.04.04 ТЕГ-ын албан тоот №01-479Үзэx
24.2019.05.17 ЗГ-ын тогтоол №196Үзэx
25.2019.06.04 ҮАБЗ-н зөвлөмж №21-14Үзэx
26.2019.06.05 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №25Үзэx
27.2019.08.08 УУХҮСайдын тушаал №А166Үзэx
28.2020.01.06 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №1Үзэx
29.2020.01.08 ЗГ-ын тогтоол №14Үзэx
30.2020.02.19 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №11Үзэx
31.2020.06.23 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №37Үзэx
32.2020.08.21 ЕС-ын захирамж №32Үзэx
33.2020.09.01 ШСайдын тушаал №94Үзэx
34.2020.10.02 УУХҮСайдын тушаал №А-246 (Шадар сайдын ажлын хэсгийн нарийвчилсан план)Үзэx
35.2020.10.23 УУХҮСайдын тушаал №А-267 (Дам.хоолой-Ажлын хэсэг)Үзэx
36.2020.11.04 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №58Үзэx
37.2020.12.09 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №69Үзэx
38.2021.01.09 01-2195 УУХҮЯ – ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл хүргүүлэх тухайҮзэx
39.2021.01.25 УУХҮЯ ТНБД-ын тушаал №А08Үзэx
40.2021.01.29-ГТБҮ-ийг дэмжих тухай хуульҮзэx
41.2021.02.26 ЗГХЭГ-УУХҮСайдын тушаал №16А32Үзэx
42.2021.07.07 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №41Үзэx
43.2021.08.11 ЗГ-ын тогтоол №241Үзэx
44.2021.09.13 ШСайдын албан даалгавар №01-21Үзэx
45.2021.09.15 ЕСайдын албан даалгавар №01Үзэx
46.2021.10.05-Үйлдвэржилтийн бодлогын БХ-ны тогтоол №04Үзэx
47.2023.04.30-МГТБҮ ТӨХХК -ы Хувьцаа эзэмшигчидийн хурлын тогтоол №05Үзэх

Хуваалцах:

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.