ТӨСЛИЙН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ ХУРАЛ

Төслийн ажил эхлүүлэх уулзалт  2022/ 09/ 22 Төслийн ажил эхлүүлэх хурлыг (Kick-off meeting) 2022.06.20-ны өдөр МГТБҮ-ээс 14 ИТА болон удирдлагууд,  гүйцэтгэгч  компаниас 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулсан. Уулзалтын зохицуулагчаар МГТБҮ-ийн…

Continue ReadingТӨСЛИЙН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ ХУРАЛ

ТОГТООЛ ШИЙДВЭР

Дамжуулах хоолойн бүтээн байгуулалтын ажилтай холбогдон гарсан тогтоол шийдвэрүүдийн жагсаалт  2022/ 09/ 26 • 2018.06.13: ЗГ-ын 26 тэмдэглэлээр “түүхий тос дамжуулах хоолойг НТЭЗҮ-ээр тооцоолсон хөрөнгө оруулалтын зардлаас бага өртөгтэйгөөр ОХУ,…

Continue ReadingТОГТООЛ ШИЙДВЭР

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Техникийн эдийн засгийн үнэлгээ болон бусад судалгааны ажил  2022/ 09/ 22 Үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д туссан газрын тос дамжуулах хоолойн трасс дагуу хийсэн хээрийн судалгааны ажил 2020.02.15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д…

Continue ReadingСУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Дамжуулаx xоолойн давуу тал

Түүхий тосны урсацыг сайжруулах технологиуд 2022/ 10/ 31 Паранфины бүлгийн нүүрсустөрөгчийн эзлэх хувь өндөр, зууралданги чанар өндөртэй түүхий тосыг дамжуулах хоолойгоор тээвэрлэхэд урсацыг сайжруулах дараах аргуудыг ашигладаг. Үүнд: 1. Хөнгөн…

Continue ReadingДамжуулаx xоолойн давуу тал

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Газрын тос дамжуулах хоолойн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ОУ-ын тендер Газрын тос дамжуулах хоолойн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ОУ-ын тендер УУХҮЯ-ны ТНБД-ын тушаалаар "Газрын тос дамжуулах хоолойн төслийг санхүүжүүлж, барих гүйцэтгэгчийг сонгон…

Continue ReadingГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР